Beskydy - informace pro návštěvníky

Oblíbená turistická destinace

 

Beskydy jsou turisticky atraktivní destinací a hojně jsou navštěvována za účelem rekreace. Nejvýznamnějšími zimními středisky na našem území jsou Pustevny nedaleko Radhoště, s lyžařským střediskem se sedačkovou lanovkou, s dřevěnými stavbami v lidovém slohu z konce 19. stol., známé též dvěma malými jezírky v rašeliništi poblíž Pusteven,  a horské sedlo Bumbálka na česko- slovenské hranici, s horským hotelem, lyžařským vlekem a lyžařskou turistickou trasou.

 

Přímo v oblasti CHKO vedou dvě naučné stezky – Šance a Radegast.

 

Významnějšími obcemi jsou např. Rožnov pod Radhoštěm, známý svým skanzenem Valašské muzeum v přírodě, Frenštát pod Radhoštěm s pěkným historickým jádrem, známý také skokanskými můstky, nebo Frýdlant nad Ostravicí při úpatí Lysé hory, nazývaný vstupní bránou do Moravskoslezských Beskyd.

Hory

Pohoří Beskyd se rozprostírá na území tří států - České republiky, Polska a Slovenska. Na území České republiky leží na území Valašska, tedy v severovýchodní části Moravy, v Polsku kolem jeho jižní hranice a na území Slovenska v jeho severní oblasti zvané Orava.

 

Většina pohoří je zalesněná s oblými vrcholy a pouze místy vystupují skály na povrch. Původní lesní porost byl omezen a změněn, převládají smrkové lesy. Nejvyšším vrcholem celého pohoří je Babia hora (1725 m) v oblasti Oravských a Žywieckých Beskyd na hranici Slovenska a Polska. Na českém území je nejvyšší Lysá hora (1 323 m).

 

Různá nadmořská výška  a expozice svahů mají vliv na klimatické rozdíly v jednotlivých oblastech Beskyd. Objem průměrných ročních srážek je 1400 mm, směrem k východu srážek přibývá. Sněhem jsou horské oblasti pokryty 4 – 5 měsíců v roce.

 

Beskydy jsou poměrně hustě zalidněny, především na polské straně. Život je soustředěn hlavně do kotlin, např. Čadca, Gorlice, Żywiec, v Polsku se ale nezřídka objevují obydlí a pole ve vysokých polohách. Obydlí jsou roztroušená a samoty nesou většinou jméno svého zakladatele nebo rodin, které v nich žijí již delší dobu.

 

Pro dopravní spojení jsou využívány průsmyky (Jablunkovský, dukelský, Lupkovský), jinak je terén poměrně obtížný.

 

 

Beskydy na území České republiky

Moravskoslezské Beskydy jsou součástí oblouku vnějších Západních Karpat. Stoupají nad Frenštátskou brázdou. Řeka Ostravice je rozděluje na dvě části, východní a západní.

 

Masiv Lysé hory (1 323 m) se nachází právě ve východní části, dalšími významnými vrcholy zde jsou např. Travný (1 203 m) a Ropice (1 083 m).

 

V západní části se horské pásmo zmenšuje. Najdeme zde např. vrcholy Smrk (1 276 m), Kněhyně (1 257 m) a Radhošť (1 129 m). Radhošťskou hornatinu odděluje od Smrku hluboké údolí potoku Čeladenka.

Na jihu jsou Moravskoslezské Beskydy ohraničeny Rožnovskou brázdou, od které pohoří pokračuje skupinou Vsetínské vrchy s nejvyšším vrcholem Vysoká (1 042 m). Vsetínské vrchy mají mírné svahy a krajina působí měkce.

 

Na západě na ně navazuje skupina Hostýnské vrchy s kopci Kelčský Javorník (900 m) a Hostýn (735 m). Od Vsetínských vrchů je dělí tok Vsetínské Bečvy. Hostýnské vrchy pak k severu klesají poměrně prudce.

 

Dalšími doposud nejmenovanými vrcholy Moravskoslezských Beskyd jsou např. Magurka (1 067 m) a Javorový vrch (1 032 m). Slezské Beskydy bývají někdy označovány jako Těšínské Beskydy.

 

 

Beskydy na území Polska

 

Polské Beskydy se obecně dělí na západní (Beskidy Zachodnie), centrální (Beskidy Środkowe), nízké (Beskid Niski) a východní (Beskidy Wschodnie).

 

Nejvyšší vrchol polských Beskyd Babia Góra (1725m) leží v části Beskid Żywiecki, která je součástí západních Beskyd. U Západních Beskyd se můžeme setkat s dalším podrobnějším členěním na Beskid Śląski (Skrzyczne,1 257 m), Beskid Mały (Czupel, 933 m), Gorce (Turbacz, 1 310 m), Beskid Makowski (Lubomir, 904 m), Beskid Wyspowy (Mogielica, 1 170 m), Beskid Sądecki (Radziejowa, 1 262 m), Kotlina Żywiecka, Kotlina Rabczańska.

 

Východní Beskydy se dále člení na tyto celky: Beskidy Brzeżne, Beskidy Pokucko-Bukowińskie, Bieszczady Wschodnie (Pikuj, 1 405 m), Bieszczady Zachodnie (Bieszczady, Tarnica, 1 346 m), Góry Sanocko-Turczańskie.

 

Krajina

 

Beskydy mají ráz středohor s hladce modelovaným reliéfem. Horniny jsou flyšového podkladu, jeho sedimentární vrstvy jsou tvořeny pískovci, slepenci a jílovcovitými břidlicemi. Horská pásma jsou řazená rovnoběžně za sebou, rozdělená brázdovitými sníženinami a kotlinami. Směrem na východ přibývá polonin - horských travnatých plání na hřbetech hřebenů. Zespodu bývají poloniny ohraničeny lesním porostem, většinou bez mezistupně keřů či malých stromů. Využívány jsou ke sběru borůvek a k pastvě dobytka.

 

Beskydské vodní prameny jsou značně chudé na vodu právě díky flyšovému podloží. Na svazích vrcholu Vysoká pramení řeky Vsetínská Bečva (někdy označována jako Horní Bečva) a Rožnovská Bečva (někdy též Dolní Bečva). Vodní toky v Beskydách mívají nevyrovnané vodní stavy. To platí i pro tyto dvě řeky, které jsou sjízdné pouze za vysokého stavu vody. Pitnou vodou zásobují oblast přehrady Šance (337 ha), Morávka (80 ha) a Fryštácká přehrada (48 ha). Některé další menší přehrady jsou využívány k rekreačním účelům, např. Bystřice a vodní nádrž u Horní Bečvy. Také přehrada u Luhačovic, která byla původně vybudována jako protipovodňová.

 

Nejvýznamnějším tokem slovenských Beskyd je řeka Orava. Na Slovensku se také nachází největší vodní plocha Beskyd vůbec, vodní nádrž Orava na soutoku Bílé a Černé Oravy. Rozkládá se na ploše 35 km?, maximální hloubka je 38 m. Malou částí zasahuje i na polské území. Oravská přehrada je oblíbeným turistickým střediskem.

 

Na polském území je nejvýznamnějším tokem řeka Soła a největší vodní plochou je Żywiecká přehrada (Jezioro Żywieckie) na této řece, s rozlohou 10 km?. Leží v nadmořské výšce 337 m, je dlouhá 8 km, široká 2 km a dosahuje hloubky 20 m. Její hráz je vysoká 38 m. Využívána je k hydroenergetickým účelům, k regulaci povodí horního toku Visly, ale také k rekreačním účelům.

 

 

Příroda


V Beskydách se vyskytuje typická středoevropská flora a fauna.

 

Ve spodním pásmu lesů najdeme např. javor klen (Acer pseudoplatanus),  buk (Fagus sylvatica), jedli (Abies alba), karpatský smrk (Picea abies). Ze subalpinské flóry, která se v Beskydech vyskutuje v nadmořské výšce 190 – 1650 m, např. zakrslý smrk či jeřáb obecný (Sorbus aucuparia). Alpinská flóra je zastoupena  např. kostřavou karpatskou, kostřavou tmavou (Festuca supina), psinečkem alpským a sítinou trojklannou (Juncus trifidus). Alpinské pásmo v Beskydech začíná výškou 1650 m a rostliny typické pro toto pásmo můžeme tedy vidět  pouze na vrcholu Babia hora.

 

V lesích žijí např. divoká prasata, jeleni, lišky, jezevci, kuny, ale vyskytují se také vlci, rysi, divoké kočky či medvědi. Z ptáků jsou obvyklí např. datli, drozdi, sýkory, tetřevi hlušci, krkavci, orlíci krátkoprstí, káňata lesní, jeřábci lesní, orli křiklaví, ze sov např. výři velcí. Obojživelníci a hadi jsou zastoupeni např. čolkem horským, mlokem skvrnitým, kuňkou žlutobřichou, užovkou hladkou, zmijí obecnou a slepýšem. Ve vodních tocích, jezerech a nádržích žije mnoho druhů ryb, např. pstruh obecný potoční, lipan podhorní, karas obecný, parma, kapr. Příroda je bohatá také na hmyz, kterého se zde vyskytuje přes 3 tisíce druhů.

 

 

Chráněná území

 

Nejzachovalejší přírodní lokality Beskyd jsou chráněny a spadají do různých stupňů ochrany.

 

Na polském území jsou čtyři národní parky - Babiogórski Park Narodowy, Bieszczadzki PN, Gorczański PN a Magurski PN.

 

Na Českém území se rozprostírá na ploše 1160 km? Chráněná krajinná oblast Beskydy, největší chráněná oblast na našem území. Leží na území dvou krajů – Moravskoslezského a Zlínského, v nadmořské výšce od 350 m (Zubří) do 1323 m (Lysá hora). 71 % území CHKO je pokryto lesy. CHKO Beskydy byla vyhlášena v r. 1973 a její součástí je 50 maloplošných zvlášť chráněných území - přírodní rezervace, národní přírodní rezervace a přírodní památky.

Území CHKO se skládá ze tří celků - Moravskoslezských Beskyd, Rožnovské brázdy a Vsetínských vrchů. Protékají jí řeky Rožnovská Bečva, Vsetínská Bečva, Morávka a Ostravice.

 

Zvláště výjimečnou přírodní hodnotu mají původní pralesovité lesní porosty, ve kterých se vyskytují vzácná karpatská flora a fauna a dále původní luční společenstva. CHKO je také významnou ornitologickou rezervací. Na území CHKO je zaznamenán výskyt šelem, v r. 2009 zde bylo zjištěno 16 rysů, 8 vlků a 3 medvědi. Unikátní jsou pseudokrasové jevy jak povrchové tak podzemní. Díky historickému soužití člověka s touto krajinou jsou Beskydy v tomto smyslu ojedinělým typem krajiny. Důležitý je také rekreační význam oblasti, který přesahuje hranice regionu.

 

Maloplošná chráněná území jsou

 

 • přírodní rezervace Bučací potok, Čerňavina, Draplavý, Galovské lúky, Huštýn, Klíny, Kutaný, Malenovický kotel, Malý Smrk, Mazácký Grúnik, Noříčí, Poledňana, Smrk, Studenčany, Travný potok, Travný, Trojačka, V Podolánkách, Velký Polom a Zimný potok,
 • národní přírodní rezervace Kněhyně - Čertův mlýn, Mazák, Mionší, Prales Razula, Pulčín – Hradisko, Radhošť a Salajka,
 • přírodní památky Brodská, Byčinec, Kladnatá – Grapy, Kněhyňská jeskyně, Kudlačena, Kyčmol, Lišková, Motyčanka, Obidová, Ondrášovy díry, Pod Juráškou, Pod Lukšincem, Podgrúň, Poskla, Rákosina Střítež, Skálí, Smradlavá, Stříbrník, Uherská, Vachalka, Velký kámen, Vodopády Satiny a Zubří.

 

 


Další zajímavosti a články

 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání   Riziko vloupání do jakéhokoli domu lze snížit především vhodným zabezpečením samotného domu a dále ošetřením chování a činností obyvatel domu. Pokud chceme riziko vloupání eliminovat, pak je třeba se zamyslet nad...
 • Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? - Je nyní vhodná doba ke koupi chalupy na investici? S jarem začíná rovněž sezóna chatařů a chalupářů a rovněž zájemců o pořízení tohoto typu nemovitosti. Pro její koupi existuje mnoho důvodů. My se na to nyní podíváme z ekonomického hlediska. Vyplatí se v současné...
 • Týdenní pronájem chaty, chalupy, domku v cizině lze pořídit za 10 tisíc korun - I v cizině může být pronájem chaty a nebo chalupy levný.. Ne každý chce svoji dovolenou trávit v hotelu nebo v kempu. Lidé stále více vyhledávají i o svých zahraničních dovolených skutečné soukromí, které jim může poskytnout pronajatý domek či vila u moře, chata,...
 • Chaty a chalupy jsou mezi Čechy stále v kurzu. - S příchodem jara začíná v Čechách chatařská sezóna, která trvá až do podzimu. Také Velikonoce jsou u nás spíše zahájením chatařské sezóny, nežli křesťanskými svátky. Podle pátečních kolon na výpadovkách velkých měst a prázdných parkovišť na sídlištích by...
 • Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři. - Revize komínů si musí nechat dělat i chataři a chalupáři.   Vyhláška č. 91/2010 Sb. určuje pro majitele chat a chalup povinnosti ohledně revizí a čištění komínů, a to následovně.   Při uvedení nového komínu do provozu a při rekonstrukci či opravě komína musí...
 • S příchodem jara začíná důkladná údržba chaty a chalupy. - Každý chatař či chalupář může potvrdit, že víkendy strávené na chatě či chalupě nejsou jen ve znamení odpočinku, ale také práce. Dvojnásob to platí zvláště s příchodem jara. Chatu či chalupu je potřeba připravit na další sezónu, ale hlavě uvést do pořádku po...
 • Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí? - Jak si správně a jednoduše vyčistit komín svépomocí?   Nářadí, které budete potřebovat k vyčištění komína, prodávají v železářstvích či hobby-marketech, samozřejmě u specializovaných firem a sehnat ho můžete i přes internet. Tisícikoruna by vám měla...
 • Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději - Krimi zprávy: s jarem přicházejí také zloději Tak jako každý rok s jarem se do chat a chalup také navracejí zloději. I policie monitoruje chatařské, chalupářské a zahrádkářské osady a kolonie neboť lupiči začínají mít žně. A nekrade se jen "železný šrot", který je...
 • Chaty a chalupy ve Skandinávii lákají stále více Čechů - Jak je to s chatařením a chalupařením na severu Evropy? V posledních letech přibývá Čechů, kteří chtějí svoji dovolenou prožít „trochu jinak“ a vydávají se proto okusit jedinečnou atmosféru Skandinávie a jejích chat a chalup v místním stylu. Norsko, Švédsko, Dánsko...
 • Pojištění chaty a chalupy a dalších objektů sloužících k individuální rekreaci - Pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti lze sjednat i pro rekreační objekty, tedy chaty, chalupy, rekreační domky, včetně stavebních součástí.   V rámci pojištění chaty a chalupy a jiné rekreační nemovitosti je možné pojistit také vedlejší stavby na stejném...
 • Nejčastější problémy, které je potřeba po zimě na chatě či chalupě vyřešit. - Zima vždy napáchá na rekreačním objektu ať už chatě nebo chalupě nějaké škody, které je potřeba odstranit. Otázkou pak je, zda si s problémem poradíte sami, nebo zda bude lepší obrátit se na odborníka. Kutilství k chalupaření či chataření bezesporu patří, ale vždy...
 • Chataření a chalupaření v Česku zůstává v rostoucí oblibě - Pro téměř čtyřicet procent ekonomicky aktivních Čechů je chata či chalupa synonymem pro volný víkend či dovolenou. Hned po Švédech jsou Češi druhým národem na světě v počtu chat na obyvatele. Každý pátý obytný dům slouží pro rekreační účely. A jak se zdá, navzdory...
 • Zájem o chaty a chalupy k pronajmutí roste - Rekreace na chatě či chalupě k pronajmutí je mezi Čechy stále oblíbená, což potvrzují i realitní makléři. Mezi lidmi je stále mnoho těch, kteří touží po vlastní chalupě či chatě. Stále však přibývá lidí, kteří dávají přednost pronájmu chaty či chalupy před...
 • První návštěva chaty či chalupy po zimě. - První víkendy strávené na chatě či chalupě po skončení zimy jsou především ve znamení práce. Počítat s tím, že si během prvních jarních pobytů na chatě nebo chalupě hlavně odpočinete by bylo bláhové. Zima se vždy, zvláště na nepoužívaném objektu, nějak...
 • Jednoduchý přístup k prodeji chaty a chalupy II. - Tímto článkem volně navazujeme na článek Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy Obvykle jednoduchým způsobem prodeje je prodej nemovitosti přes realitní kancelář. Pokud dobře zvolíte, nemusíte se již o nic starat a pouze děláte rozhodnutí a podepisujete. Je...
 • Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. - Pult centralizované ochrany zajistí dohled nad vaším domem. Po dobu vaší nepřítomnosti hrozí vašemu domu, firmě, chalupě či chatě mnoho nebezpečí. Zvláště v případě sporadicky obývaných nemovitostí to může být skutečně problém. Během vaší nepřítomnosti se do...
 • Jak ochránit chatu či chalupu před myšmi? - Jak řešit návštěvu hlodavců na chatě a chalupě? Myši se do chat či chalup stěhují především za jídlem. Ačkoli jejich přirozenou potravou jsou zrna, přednost dávají potravě, která není určená pro ně, nejlépe tučným věcem jako jsou sýry a uzeniny, ale v podstatě...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání II.   Zhruba v polovině případů vloupání do domů a chalup evidovaných policií dochází ke vniknutí cizích osob do objektu dveřmi. Chcete-li eliminovat riziko vloupání do domu, pak je třeba v první řadě zajistit vstupní...
 • Pronájem chaty a nebo chalupy na týden, pořídí rodina i za 3 tisíce korun - Na chatu a nebo chalupu v Čechách za tři tisíce? Žádný problém! Dovolená na pronajaté chatě nebo chalupě je dobrým kompromisem mezi stanováním v kempu a pobytem v hotelu či penzionu. Týká se to jak ceny, tak komfortu. Zcela obvyklá cena, kterou za pronájem zaplatíte, pokud...
 • Češi šetří, chaty a chalupy k pronajmutí lákají. Nejvíc Šumava a Český ráj. - Čím dál větší počet Čechů se rozhoduje strávit dovolenou v tuzemsku. Největší zájem je přitom o chaty a chalupy k pronajmutí či jiné formy ubytování v jižních Čechách a na Šumavě, následuje Český ráj, Jizerské hory a Krkonoše. Vyplývá to ze statistik rezervačního...
 • Interiér v „chalupářském či chatařském“ stylu - Slovo cottage jak se tomuto slovu říká světově, je anglického původu a v překladu znamená chata nebo chalupa. Ve spojení s interiérem tedy znamená chalupářský, venkovský. Interiér ve stylu chalupářském - cottage tedy vyzařuje uvolněnou atmosféru rekreace. Odráží se...
 • Pronájem chaty či chalupy – levná varianta pro vaši dovolenou. - Pokud nechcete za dovolenou utratit zbytečně moc peněz, pouvažujte o pronájmu chaty a chalupy v tuzemsku i v zahraničí. Za týdenní pronájem chaty či chalupy vydá čtyřčlenná rodina dohromady tolik, kolik zaplatí za levný týdenní pobyt u moře jediná osoba.   Menší komfort...
 • Jaká kamna na chalupu? - Kamna kachlová vs. krbová   Rozhodnout se mezi pořízením kachlových kamen, krbu nebo krbových kamen není zdaleka jen otázkou vkusu a estetického hlediska. Důležité aspekty, které je třeba vzít při volbě lokálního topidla v úvahu jsou specifika stavení, jako např....
 • V počtu rekreačních objektů na obyvatele nás předčí Skandinávci. Zařiďte si dovolenou na chalupě tam. - Chataření či chalupaření považují Češi za ryze český fenomén. Co do vztahu Čechů ke svým druhým domovům, jak jsou chaty a chalupy nazývány, a činnostem s chatařením spojeným tomu tak skutečně je.   Co do počtu rekreačních objektů na obyvatele však nejsme první....
 • Vývoj v prodejích chat a chalup v první polovině roku 2011 - Po prudkém propadu v zájmu o chaty a chalupy v posledních krizových letech se dá říci, že se v letošním prvním pololetí zájem stabilizoval. Nicméně ceny chat a chalup, klesaly o něco více než jiných typů nemovitostí, jako např. bytů a klesly v některých lokalitách i o...
 • Koupi chaty a chalupy lze financovat hypotékou. - Jak na koupi chaty a chalupy pomocí hypotéky   Pokud si chcete pořídit chatu či chalupu, ale nemáte v hotovosti dostatek finančních prostředků, můžete si požádat o hypotéku. Hypotéky na rekreační objekty poskytují všechny významné banky. Získat ji však můžete pouze na...
 • Krimi zprávy: zlodějské statistiky - Krimi zprávy: zlodějské statistiky Protože chaty a chalupu jsou často na nějakou dobu opuštěné svými vlastníky, kteří trvale žijí a bydlí v jiném místě, lákají tyto objekty lapky a jiné živly, kteří se rádi přižuvují na dobrém bydle někoho jiného. Účelem článku...
 • Zimní dovolená, Silvestr na pronajaté chatě či chalupě je cenově dostupná téměř každému - Pronájem chaty a chalupy na Silvestra a v jiném období Pronájem chaty či chalupy v lokalitách, kde jsou dobré podmínky pro lyžování, je v zimě dražší než v letních měsících.   Například pronájem nové poloroubené luxusně zařízené chalupy v Krkonoších v...
 • S jarem 2013 přišly nižší ceny žádané při prodeji a hned poptávka vzrostla - S nižšími cenami chat a chalup, které i proti loňsku dále přes zimu klesly až o 10% se zvedla vlna zájmu o ně a prodeje jsou vyšší o 10-20% oproti minulému jaru. Poptávka se koncentruje do obvyklých rekreačních lokalit, ať už jde o střední a jižní Čechy, jižní Moravu,...
 • Jak se bránit zlodějům - Jak se bránit zlodějům Podle policejních statistik představují vloupání do rekreačních objektů asi 4 % z celkové kriminality v České republice. To je asi o 0,5 % více, než v případě trvale obývaných objektů. Když vezmeme v úvahu, že v tomto podílu je zohledněna...
 • Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy. - Jak postupovat při nákupu či prodeji chaty nebo chalupy I. Zde popíšeme jak postupovat při nákupu či prodeji chaty a chalupy přes realitní kancelář. Pokud chcete bezrealitky pak doporučujeme server www.vlastnici.cz. Těmito úskalími, která každý nákup nebo prodej chaty či...
 • Rozsudek: pokud vlastníte chatu či chalupu, pak to není důvod k výpovědi z pronájmu bytu - Říjen 2011. Pok si pořídíte nebo vlastníte chatu či chalupu k rekreačním účelům, pak to nově podle rozsudku Nejvyššího soudu (NS) není důvodem pro výpověď z (pronájmu) nájmu bytu. V poslední době se totiž (podle Sdružení nájemníků ČR) začaly množit případy, kdy...
 • Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží - Ježdění na chalupy, apartmány a další rekreační nemovitosti se opět trochu prodraží. S novelou zákona o odpadech, kterou nyní podepsal prezident Klaus se chatařům a chalupářům opět nepatrně prodraží jejich chata, apartmán a nebo chalupa. Po nedávném zvýšení daně z...
 • Přenosná topidla - Přenosná topidla   Žádná celoročně navštěvovaná chalupa či chata se neobejde bez takových kamen, která dokáží interiér pořádně vytopit. Praktické je ale mít na chalupě či chatě také některé z přenosných topidel, abychom si mohli rychle zavlažit vzduch, než se...
 • Nevyužitá chata či chalupa na sebe může vydělat pronájmem. - Trávení volného času na chatě či chalupě je stále v kurzu.   Češi jsou národem chatařů a chalupářů, to je všeobecně známo. Češi jsou dokonce druzí na světě v počtu chat na obyvatele, hned po Švédech. Chataření a chalupaření, jak se zdá, v Česku...
 • O původu slova „chalupa“ - O původu slova „chalupa“   Pokud chceme pátrat po původu výrazu „chalupa“, nepůjde to bez toho, aniž bychom se podívaly na závěry etymologů. Etymologie je lingvistický obor, který zkoumá původ a vývoj slov. K získání informací o tom, kdy se které slovo v jazyce...
 • Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III. - Zabezpečení domu, chaty či chalupy proti vloupání III.  Nejlepší ochranou chalupy před vniknutím cizích osob je instalovat kromě bezpečnostních prvků znesnadňujících násilné proniknutí dovnitř chalupy také vhodný elektronický bezpečnostní systém. Takový systém může...
 • Kdo dnes kupuje chaty a chalupy? - Zajímavý průzkum provedla Hypoteční banka. Z jí poskytnutých hypoték si udělala analýzu a identifikovala skupiny, které si dnes kupují rekreační nemovitosti. A zjistilazajímavá fakta. Totiž, že chaty a chalupy nejsou jen doménů důchodců. Dnešní kupující chat a chalup...
 • Kolik lze vydělat pronájmem chaty či chalupy? - Částka, kterou pronájmem chaty a chalupy můžete vydělat, záleží na mnoha aspektech. Ale pro příklad, čtyřlůžkovou chatu ve standardu v Podkrkonoší je možné pronajmout za 800 až 900 korun na noc. Stejně velký objekt vybavený barevnou televizí, bazénem a garáží pro hosty...
 • Čechy láká dovolená v tuzemsku na chatách a chalupách - Zájem Čechů strávit  svoji dovolenou v tuzemsku na chatě a nebo chalupě je patrný i v letošním roce 2011. Pokles zájmu o zahraniční výjezdy je ovlivněn především narůstajícími obavami ze snižování disponibilních příjmů rodiny při současném růstu životních...

 

Ubytování Beskydy

Přinášíme vám komplexní nabídku ubytování v Beskydech. Z naší pestré nabídky chat, chalup, penzionů, apartmánů, hotelů, kempů a rekreačních domů si určitě vyberete, ať už chcete o dovolené relaxovat u vody nebo chodit po ...

Pokračovat na Ubytování Beskydy

Chaty a chalupy
     
Potřebujete poradit,
rezervovat telefonicky?
731 450 075